International Yacht Training Worldwide
Yachting Academy Sosnin & Ryabchikov
#1415

Yachting Academy Sosnin & Ryabchikov

  Contact Information

  Business Name: Yachting Academy Sosnin & Ryabchikov
  Applicant's Name: Andrey Sosnin
  Address:
  Yachting Academy Sosnin & Ryabchikov
  d.16А, ul. Golubaya, Imeretinskaya Yakhtennaya Marina, Sochi, Krasnodar region, Russia, 354340
  Phone: +79951107741

  Contact Information

  Business Name: Yachting Academy Sosnin & Ryabchikov
  Applicant's Name: Andrey Sosnin
  Current Membership Level: Andrey Sosnin
  Address:
  Yachting Academy Sosnin & Ryabchikov
  d.16А, ul. Golubaya, Imeretinskaya Yakhtennaya Marina, Sochi, Krasnodar region, Russia, 354340
  Phone: +79951107741